Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu Gizlilik Politikasında (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, www.konyahazirbeton.com.tr sitesinin (bundan sonra “Site” olarak da anılacaktır) işletilmesi sırasında Site ziyaretçi/kullanıcılarının Site aracılığıyla toplanan veriler ve bu verileri nasıl kullandığımız açıklanmaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel veriler ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler bu politika kapsamına girmemektedir.

1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Şirket, işbu Gizlilik Politikasını dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Sitede yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.
Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasında yer alan iletişim araçları vasıtasıyla Şirket ile iletişime geçiniz.
 İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Konya Ticaret Sicili nezdinde 47697 sicil numarası ile kayıtlı, 0577052912700016 Mersis numaralı, şirket merkezi Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:15 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2.1. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Site’nin ziyareti, Sitede sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığyla bize ulaştırdığınız soru ve cevapların takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, Site’nin geliştirilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir. Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5/2 kapsamında toplanmaktadır.
İletişim Formu
Site’de kullanılan teknolojiler (internet servis sağlayıcınız, tarayıcı tipiniz, kullandığınız tarayıcı türü ve versiyonu etki alanı adınız, IP adresiniz, birörnek kaynak konumlayıcı (URL) dahil işletim sisteminiz ve platformunuz, sizi bize yönlendiren web sitesi, açmak istediğiniz web sayfaları, bunları açtığınız saat ve tarih, giriş ve çıkış noktaları web sitelerimizi kullanma şekliniz hakkında veriler, örneğin, görüntülediğiniz web sayfalarına ilişkin ayrıntılar gibi)
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ayrıca kanunlarda açıkça öngürülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, Şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.
2.2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı
Kişisel Verileriniz Şirket tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin geliştirilmesi, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Gizlilik Politikasında anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
2.3. Verilerinizin Korunması
Şirket, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.
Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişklin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
2.4. Verilerin İşlenme Süresi
İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.
2.5. Haklarınız
KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan başvuru formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.
Aşağıda yer alan posta adresimize ile elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: : Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Horozluhan Mah. Cihan Sok. No:15 Selçuklu/Konya
(Konya Ticaret Sicili No: 47697, Mersis No: 0577052912700016)
Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,
E- posta adresi : konyahb@vicat.com.tr
KEP adresi : konyahazirbeton@hs05.kep.tr
Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.
Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.
us leo.
  •  
Şirket, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.
2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME