KULU HAZIR BETON TESİSİ

KULU HAZIR BETON TESİSİ

KULU HAZIR BETON TESİSİ
Adres: Ankara Yolu l0.Km. KULU / KONYA
Tel.& Faks: 0332 642 80 99